Polityka prywatności

REKLAMA

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

przez KABLOMEDIA Sp. z o. o.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, KABLOMEDIA Sp. z o. o. informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KABLOMEDIA Sp. z o. o. 24-100 Puławy,
Generała Fieldorfa „NILA” 8 lok. 4B.

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 • podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego oferowanych towarów i usług, w związku
  z realizacją prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz prowadzenia dalszej korespondencji,
  w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • uczestnictwa w konkursie, udzielania wywiadu,na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym zgodę stanowi udostępnienie danych osobowych z inicjatywy osoby, której dane dotyczą;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • wykorzystania wizerunku, w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO,oraz na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 5 ust. 1 lit. A RODO);
 • prowadzenia profilu na portalu Facebook, w zakresie, w którym Spółka jako Administrator decyduje o celach i sposobie ich przetwarzania, w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest obowiązkowe, natomiast podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia realizację celów, o których mowa w pkt 2 klauzuli.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi serwisu oprogramowania, hostingu, zewnętrznej obsługi kadrowej, prawnej, księgowej, portal Facebook oraz jego dostawcy, w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz podmioty, którym dane te zostaną udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych w postaci mogą być także odbiorcy audycji radiowych, użytkownicy strony internetowej oraz konta Administratora na portalu Facebook.

5. Dane osobowe będą przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, a jeśli okres ten nie wynika z przepisów prawa – przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz okres ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych w przypadku, kiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacją prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych osobowych w przypadku, kiedy podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

8. Udzielona przez zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.